రాజానగరం జనసేన సత్తా చాటుదాం: బత్తుల

రాజానగరం నియోజకవర్గం, జనసేన పార్టీ నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో సీతానగరం పార్టీ ఆఫీసులో సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో రాబోయే ఎన్నికలలో చేయవలసిన భవిష్యత్ కార్యాచరణ గురించి జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు, వీర మహిళలతో చర్చించి వారికి నూతన ఉత్సాహాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా బత్తుల బలరామకృష్ణ మాట్లాడుతూ అందరు కలిసి పనిచేసి రాజానగరం నియోజకవర్గాన్ని జనసేన అడ్డాగా మార్చి రాజానగరం జనసేన పార్టీ సత్తాని చాటుదాం అని తెలియచేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు, కార్యకర్తలు భారీగా పాల్గొనడం జరిగింది.